אגף התנועה
עיריית רמת גן

הסדרי תנועה זמניים | פריקה וטעינה

הנחיות והבהרות:

 • תהליך הגשת הבקשה זהה לחברות תשתית, גופים עירוניים, לקבלנים, אנשים פרטיים או יזמים.
 • במקרה של בניה, יש להצטייד בהיתר בניה מאושר בתוקף.
 • הגשת הבקשה וקבלת הרישיון אינן כרוכות בעלות כספית, למעט תפיסת שטח ציבורי.

במקרה של תפיסת שטח ציבורי, ישלם מגיש הבקשה עבור הרישיון לתפיסת השטח באמצעות שובר של העירייה.

תוכנית הסדרי תנועה זמניים היא תוכנית המפרטת את הסדרי התנועה הזמניים כמו תמרורים, הפניה לרחובות ודרכים חליפיים, מעבר זמני להולכי רגל וכו’.
תוכנית הסדרי התנועה תוכן ע”י מהנדס תנועה מוסמך או מי שהוסמך להסדרת בטיחות התנועה באתרי עבודה.

יש למלא טופס בקשה לרישיון זמני לביצוע עבודה ולהעבירו לאגף התנועה. לתיאום העברת טופס הבקשה יש ליצור קשר עם רכזת הסדרי התנועה (ליהי בלבול).
יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים, ולהעבירם יחד בעת הגשת הבקשה:

 1. היתר בנייה (לפי העניין)
 2. תוכנית הסדרי תנועה זמניים.

תפקיד ועדת התייעצויות היא להמליץ על אישור הבקשה.
אם ידרשו תיקונים, יבצע מגיש הבקשה את התיקונים ויעביר תוכנית / אישורים מעודכנים לגורמים הרלוונטיים לפי הסיכום בפרוטוקול ובהנחיית הועדה.
לאחר אישור ועדת ההתייעצות, טופס הרישיון + תכנית הסדרי התנועה מועברים לסבב חתימות בעירייה.

הודעה על אישור הרישיון בעירייה תימסר בדוא”ל/טלפונית למגיש הבקשה. מגיש הבקשה יתבקש להגיע באופן אישי לאגף התנועה לאסוף את הרישיון ולגשת למשטרה לקבל את אישורם.

לאחר הגשת הבקשה, יועבר למגיש הבקשה באמצעות הדוא”ל שובר תשלום עבור תפיסת שטח ציבורי/פריקה וטעינה.
את שובר התשלום יש לשלם במח’ חשבות ולאחר מכן להעביר לאגף התנועה את אישור תשלום לשם אישור הסדרת החניות ברשות תמרור מקומית.

אישור מועד הריסה​

חתימה על טופס הטיולים מתבצע רק לאחר אישור ועדת התייעצות.
תחילה, יש לפנות למח’ פיקוח על הבניה להסדרת כל המסמכים הנדרשים ואישורם לעליה לועדה.
לאחר אישור מח’ פיקוח על הבניה, שכל הדרישות מולאו, הבקשה לאישור מועד ההריסה תועלה לועדת ההתייעצות.

על המבקש לצרף את המסמכים הבאים בדוא”ל, ולהעבירם יחד בעת הגשת הבקשה:

 1. מהות עבודה
 2. תאריך עבודה
 3. שעות עבודה
 4. ציון החסימות (במידה ויש ונכללו בתכנית הסדרי התנועה)
 5. צירוף הרישיון ותכנית הסדרי התנועה מאושרים ע”י העירייה והמשטרה

הבקשה תיכנס לאישור לועדת התייעצות, הודעה על אישור מועד ההריסה תימסר בדוא”ל/טלפונית למגיש הבקשה

אישור מועד עבודה (הרכבת עגורן/פירוק עגורן/יציקות וכו’)​

מתבצע רק לאחר אישור ועדת התייעצות.
על המבקש לצרף את המסמכים הבאים בדוא”ל, ולהעבירם יחד בעת הגשת הבקשה:

 1. מהות עבודה
 2. תאריך עבודה
 3. שעות עבודה
 4. ציון החסימות (במידה ויש ושנכללו בתכנית הסדרי התנועה)
 5. צירוף הרישיון ותכנית הסדרי התנועה מאושרים ע”י העירייה והמשטרה

הבקשה תיכנס לאישור לועדת התייעצות, הודעה על אישור מועד העבודה תימסר בדוא”ל/טלפונית למגיש הבקשה